بایگانی برچسب ها: بیماری ژنتیکی

بیماری های ژنتیکی چیست؟

بیماری های ژنتیکی چیست؟

بیماری های ژنتیکی  بیماری های ژنتیکی چیست؟ -داخل هسته سلولهای بدن انسان و روی کروموزومها “ژنها” وجود دارند که حاوی اطلاعاتی برای کنترل کل سیستم های بدن میباشند. -هر گاه هر کدام از این ژن ها دچار عیب و نقصی شوند و نتوانند اطلاعات خود را بدرستی منتقل کنند ، عملکرد بدن مختل شده و اختلال ژنتیکی ایجاد میشود . -بیماریهای ژنتیکی اغلب از پدر و مادر به فرزندان منتقل شده و طی نسلها انتقال می یابند . -در این نوع نطفه اولیه به بیماری مبتلا ا...

ادامه مطلب