بایگانی برچسب ها: بیمارى انسدادى سرخرگى

بیماری تاکایاسو چیست؟

بیماری تاکایاسو چیست؟

بیماری تاکایاسو چیست؟ آرتریت تاکایاسو آرتریت تاکایاسو یک بیمارى انسدادى سرخرگى است که عمدتاً عروق قوس آئورت را اغلب در زنان جوان درگیر مى‌کند. آرتریت تاکایاسو چیست؟ آرتریت تاکایاسو آرتریت تاکایاسو یک بیمارى انسدادى سرخرگى است که عمدتاً عروق قوس آئورت را اغلب در زنان جوان درگیر مى‌کند. آرتریت تاکایاسو آرتریت تاکایاسو یک بیمارى انسدادى سرخرگى است که عمدتاً عروق قوس آئورت را اغلب در زنان جوان درگیر مى‌کند. نشان داده شده که سیکلوفسفامید...

ادامه مطلب