به ام بی فیلم خوش آمدید - امروز : جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸
هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)

 

ساماندهی

خانه » دانلود فیلم و سریال » تعبیر خواب کاشتن درخت

تعبیر خواب کاشتن درخت

تعبیر خواب درختان

امام صادق علیه
السلام می فرمایند:
ديدن
درختان در خواب بر ده وجه است
اول :
پادشاه .
دوم :
طلا.
سوم :
بازرگان وتاجر.
چهارم
: مرد مبارز.
پنجم :
مرد عالم .
ششم :
مؤمن .
هفتم :
کافر.
هشتم
:عنوان.
نهم :
خصومت وجنگ .
دهم :
مرد منافق .
معبران در مورد
این خواب گویند:
ديدن
درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بيند خدمتکار پادشاه
است اگر درختان بيند که ساق ندارند چون درخت خيار و خربزه تأويلش
مردمان دون است و هر درختي که خار دارد تأويلش مردي است بد خوي و
ناسازگار.
دانیال نبی علیه
السلام می فرماید:
ديدن
هر درختي كه به نزديك مردمان عزيز است. ديدن مردي شريف و بزرگوار بود
و هر درختي كه ميوه دار است، دليلش بر مردي توانگر است و درخت بي بر
مردي است درويش و درختي كه در ديار عرب است، دليل بر مردي بياباني
كند. و هر درخت كه در ناحيه عجم است، دليل بر مردمان عجم كند و هر
درختي كه معروف نباشد و در مسجد يا در محل نماز است، دليل بر قوه دين
كند و درخت كه در باغ بيند، دليل مال است خداوند باغ را. اگر بيند
درختي از بن بركند، دليل كه مردي رااز جاه و نعمت بيفكند.
اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:
ديدن
هر درختي كه به نزديك مردمان عزيز است. ديدن مردي شريف و بزرگوار بود
و هر درختي كه ميوه دار است، دليلش بر مردي توانگر است و درخت بي بر
مردي است درويش و درختي كه در ديار عرب است، دليل بر مردي بياباني
كند. و هر درخت كه در ناحيه عجم است، دليل بر مردمان عجم كند و هر
درختي كه معروف نباشد و در مسجد يا در محل نماز است، دليل بر قوه دين
كند و درخت كه در باغ بيند، دليل مال است خداوند باغ را. اگر بيند
درختي از بن بركند، دليل كه مردي رااز جاه و نعمت بيفكند.
رگ
وبيخ درخت دليل است بر رضاي خداوند در دين .اگر بيند رگهاي درخت قوي
بود دليل که زکات تمام دهد . اگر خلاف اين بيند زکات مال تمام
ندهد
پوست
درخت دليل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بيند پوست درخت قوي بود
دليل که خداوندش روزه دار است
شاخ
درختان به خواب ديدن دليل است بر برادران وخويشان وفرزندان وي اگر
بيند شاخه هاي درختان بسيار است خويشان آن واهل بيت او بسيار
باشند
برگ
درختان . دليل است بر خوش طبعي اگر بيند درخت برگ بسيار دارد
دليل که خداوندش خوش ولطيف بود اگر بيند برگهاي اندک دارد تأويلش به
خلاف اين بود وميوهء درخت دليل بود بر پرهيز کردن خداوندش در
دين
اگر
بيند درخت ميوهء بسيار دارد دليل بود که خداوندش ديندار است اگر بيند
درختي را بريد يا بيفکند دليل است بر هلاک خداوندش يا حالش متغير
شود
جابر مغربی می
گوید:
هر
درختي که بوي خوش دارد و ميوهء آن خوش طعم است دليل است بر مردي مصلح
پاک وبا ديانت و هر درختي که نَه در موضع خويش بيند دليل است بر مردي
غريب که در آن ديار آمده بود اگر بيند در سراي او يا در سراي ديگري
درختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زير درختان مي ديد
از هر نوع دليل که در آن سراي مصيبت افتد که مردمان خُرد و بزرگ در
آنجا آمد وشد کنند.اگر بيند در سراي خويش درختي همي کشت دليل که به
قدر آن تخم چيزي به وي رسد اگر بيند که بر بالاي درخت بلندي گرديد
دليل که کار وي بلند شود اگر بيند که از درخت بيفتاد وپاي او بشکست
دليل که بر بلائي عظيم افتد
درختان
خشک بريده در خواب مردمان بد دين است که از مسلمانان خبر ندارند و
درخت بي بار دليل بر زن است و درخت معروف دين است و ساق درخت ايمان
است و آب او نماز است و پوست وي روزي است و برگ آن خوبي و زيبائي بود
وهر درخت که نيکوتر بيند دليل که دين او نيکوتر است و هرچه از درخت
خشکي و نقصان بيند دليل بر نقصان مال اوست اگر بيند در زير سايهء درخت
نشسته يا خفته بود دليل که در پناه مردي است که بدان درخت نسبت
دارد.

تعبیر خواب کاشتن درخت

اسماعيل بن اشعث
گوید:
اگر
بيند برگ درخت جمع مي کرد دليل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر
بيند از درختان ميوه همي جمع مي کرد دليل که او را فرزندان و نسل زياد
گردد اگر بيند بر درختان بالا شد دليل که با مردي بزرگوار پيوندد و به
سبب او از آنچه ترسد و انديشه دارد ايمن شود اگر بيند که بر درختي است
و ميوه ء آن درخت مي خورد دليل که به قدر آن مالي بدو رسد يا سخني
شنود و از آن شاد شود مگر درختي باشد که تأويل آن مکروه است چون
خربزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان ميوه دار بسيار بيند و داند که
جمله ملک اوست دليل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگي يابد اگر
بيند که درخت را مي بريد دليل که سخت بيمار شود يا کسي از اهل او
بميرد اگر بيند که در وقت خزان در باغي مجهول مي گردد و مي ديد که برگ
درختان مي افتادند دليل که در غم واندوه گرفتار شود اگر بيند که درخت
با وي سخن گفت و موافق حال او بود دليل که کاري کند که مردمان را از
آن شگفت آيد اگر بيند که درخت را از جاي برکند دليل است که بيمار شود
يا از آن موضع که درخت کند کسي بيمار گردد و بميرد
آنلی بیتون می
گوید:
۱ـ
ديدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه اميدها و
آرزوهاي شما به ثمر خواهد رسيد .
۲ـ
ديدن درختان خشكيده در خواب ، علامت آن است كه زيان خواهيد ديد و
اندوهگين خواهيد شد .
۳ـ
بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانة رسيدن به مقامهاي برتر است
.
۴ـ
بريدن درخت در خواب ، علامت آن است كه توانايي و ثروت خود را از دست
خواهيد داد .
۵ـ
ديدن درختان سبزي كه به تازگي قطع شده اند ، علامت آن است كه هنگامي
كه احساس مي كنيد سعادتمند و خرسند هستيد ، اندوهي به زندگيتان راه مي
يا بد .
منوچهر مطيعي
تهراني گويد:
درخت
خود به خود هيچ تعبير مشخصي ندارد . معبران نوشته اند درختان بي بر
مردمي درويش و تهي دست و فقير و نيک نفسي هستند که اين مردم در محيط و
روي اطرافيان خويش تاثير چندان ندارند . ديدن درختان در مساجد و
زيارتگاه ها خوب است. درختان مردابي را در خواب ديدن خوب نيست. اگر در
خواب نخل ببينيد خوب است زيرا عزت و بزرگي و سرفرازي است و اگر باره
خرما داشته باشد بهتر است. بيد مجنون و شاه توت نيز در خواب درختان
خوبي نيستند زيرا از غم و سر افکندگي و شرمساري خبر مي دهند.
لوک اويتنهاو مي
گويد :
درخت
با
شکوفه : نیکبختی بزرگ
در آتش
: زیان بزرگ
درخت
خشکیده : شکست
درخت
افتاده : امیدهای بر باد رفته
تکان
دادن درخت : خوشبختی
درخت
میوه : دوستان وفادار
بر روی
درختی نشستن : افتخارات
از
درخت افتادن : استهزا خواهید شد
بالا
رفتن از یک درخت : اخبار مهم
یوسف نبی علیه
السلام می فرماید:
دیدن
رفتن برروي درخت خصومت بود
خالد بن علی بن
محد العنبری گوید:
درخت
در خواب، به زن تعبیر میشود؛ دیدن درختان زیاد به نزاع و گرفتاری
دلالت دارد. دیدن چند درخت ناشناخته به غم و غصه تعبیر میشود؛
بهویژه، اگر این خواب در شب دیده شود. دیدن درخت زیبا و میوهداری
مانند درخت خرما، بر سخن نیکو و سودمند و دیدن درخت زشت و بیثمر،
مانند درخت حنظل، به سخن ناروا و بیفایده دلالت دارد.
در سر زمین
رویاها آمده:
خواب
يك درخت : اسرار ديگران برشما فاش ميشود .
شما
روي يك درخت هستيد : رازهاي شخصي شما برملا مي شود .
در
كنار يك درخت راه مي رويد : خبرهاي خوش
يك
درخت در حال سوختن : غم و ناكامي در روابط عشقي
درختان
ناسالم : مشاجرة فاميلي
برگ
درختان زرد مي شود : بيماري
درختان
را قطع مي كنيد : ضرر و شكست
درختان
مي سوزد : ناكامي و ياس
از يك
درخت بالا مي رويد : يك شغل جديد
از يك
درخت ميوه بالا مي رويد : خبرهاي بسيار خوش
بچه ها
از درخت مي روند : بيماري
بوسيلة
نردبان از درخت بالا مي رويد : به يك موقعيت بلند مرتبه دست خواهيد
يافت .
زير يك
درخت استراحت مي كنيد : دوستان با نفوذ كمكتان مي كنند .
زير يك
درخت مي خوابيد : شما را رها خواهند كرد .
از روي
درخت به پائين مي افتيد :كارتان را از دست مي دهيد .
يك
درخت سبز : شادي بزرگي باعث خواهد شد كه تمام غمهايتان را فراموش كنيد
.
يك
درخت لخت و بي برگ : يكنفر به شما خيانت مي كند .
يك
درخت خشك شده را قطع مي كنيد : بدشانسي
يك
درخت بدون گل :كارهاي شما بسط پيدا ميكند
يك
درخت درهم پيچيده : دشمنان شما متعدد ميشوند .
درختهاي باغ شخص ديگري را قطع مي كنيد : بر
مخالفانتان پيروز مي شويد .
يك
درخت كه روي جاده افتاده : بدشانسي
درختان
ميوه بدون ميوه : يك زندگي آسوده
درختان
كوچك ميوه :رضايت بزرگ از زندگي
درختان
بزرگ بدون ميوه : احترام
به
درختان ميوه كود مي دهيد : از انرژي شما هرگز كاسته نمي شود .
از يك
درخت ميوه مي چينيد : از يك شخص پير پول به ارث مي بريد .
درخت
كاج :خبرهاي بسيار خوش
دكل يك
كشتي كه از تنةدرخت درست شده :در وقت احتياج به شما كمك خواهد شد
.
درخت
سيب :خبرهاي نه زياد خوب
درخت
ليمو : هداياي پرارزش و تعجب آور
درخت
انجير : يك سفر در پيش داريد .
درخت
گردو : ثروت
درخت
زيتون : آرزوهاي شما در خوشبختي و آسايش برآورده خواهند شد .
درخت
آلو يا آلوچه : يك غافلگيري توام با شادي
درخت
پرتقال : يك ناراحتي كه بطول نمي انجامد .
درخت
هلو : يك بحث روشنفكرانه در پيش داريد
درخت
گيلاس : بيماري
درخت
انار : ازيك سرنوشت آرام ودلپذير لذت خواهيد برد .

تعبیر خواب کاشتن درخت

درخت
گلابي :در روابط عشقي با يك مخالفت مواجه مي شويد .
درخت
تبريزي : ثمرة بسيار خوبي از كارتان خواهيد گرفت كه شما را ثروتمند مي
كند .
هر
درختي که ميوه دارد دليل بر نعمت است بر قياس ميوهء آن درخت
اگر
کسي بيند از درخت ميوه دار ميوه خورد دليل که به قدر آن منفعت مالي از
کسي بيابد

منبع: تعبیر خواب کاشتن درخت

تعبیر خواب کاشتن درخت

باکس دانلود
باکس تبلیغات

راهنما

در صورت خرابی لینک های دانلود خواهشمندیم در اسرع وقت از بخش نظرات ما را مطلع سازید

ورود به بخش دانلود زیرنویس فارسی

آموزش دانلود زیرنویس فارسی

آموزش سوئیچ دو زبان فارسی و انگلیسی در فیلم های دوبله

معادله را حل کنید *

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "ام بی فیلم " محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود. | طراحی شده توسط پارس تمز